altres àmbits

LLei 11/2014 Article 23. PERSONES TRANSGÈNERE I PERSONES INTERSEXUALS
Tal com indica la llei:
1.En l’àmbit de les administracions públiques de Catalunya, especialment en l’àmbit educatiu i universitari, s’han d’establir per reglament les condicions per a que les persones transgènere i les persones intersexuals siguin tractades i anomenades d’acord amb el nom del gènere amb què s’identifiquen, encara que siguin menors d’edat.
4. Les persones transgènere i les persones intersexuals s’han poder acollir al que estableix aquesta llei sense que calgui cap diagnòstic de disfòria de gènere ni cap tractament mèdic.

CANVI DE NOM A LES UNIVERSITATS CATALANES
Seguint el mandat de la llei 11/2014, el Consell Interuniversitari de Catalunya ha aprovat un protocol pioner a l’Estat per a la no discriminació de persones transgènere, intersexuals i transsexuals que permet canviar el nom al carnet universitari, correu electrònic, campus virtual i als llistas de classe, amb el nom d’ús habitual,sense necessitat de tenir el DNI regularitzat.
Comunicat de premsa i Protocol universitats 

CANVI DE NOM AL CARNET DE BIBLIOTEQUES
El Servei de Biblioteques de la Generalitat facilita que les persones trans* puguin disposar del carnet de biblioteques amb el nom sentit tal com s’explica en aquest enllaç. Se’n poden beneficiar tant adults com menors d’edat (encara que no tinguem fet el canvi al DNI), d’acord amb la Llei catalana citada anteriorment.

Es sol·licita al personal que fa els carnets de qualsevol Biblioteca Pública de Catalunya.

CANVI DE NOM AL DNI
Per obtenir en el document nacional d’identitat el nom sentit (que volem) és necessari, encara, que es correspongui aquest al gènere que té associat (malauradament els noms propis estan vinculats al gènere “home” o “dona”). Si el nom que volem no correspon al “sexe” esperat que tenim al DNI no podrem canviar-lo almenys que canviem de “sexe” oficialment (a efectes de document) o que tinguem una gran sort i ens acceptin un nom considerat ambigu (usat pels dos sexes) o demostrem per tots els mitjans (amb proves) que és un nom que s’utilitza en el “sexe” que volem mantenir a efectes del DNI.
La Ley de 8 de junio de 1957, del Registro Civil (Vigente hasta el 30 de Junio de 2017) en l’article 54 diu: “Quedan prohibidos los nombres que objetivamente perjudiquen a la persona, los que hagan confusa la identificación y los que induzcan a error en cuanto al sexo.” “En todo caso, no son admisibles los nombres que induzcan en su conjunto a error sobre el sexo (por ejemplo, Juan a una mujer o Juana a un hombre)”.

El 30 de juny del 2017 entra en vigor de forma completa La Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civi que diu:
“Artículo 51. Principio de libre elección del nombre propio.
El nombre propio será elegido libremente y sólo quedará sujeto a las siguientes limitaciones, que se interpretarán restrictivamente:
1.º No podrán consignarse más de dos nombres simples o uno compuesto.
2.º No podrán imponerse nombres que sean contrarios a la dignidad de la persona ni los que hagan confusa la identificación.
3.º No podrá imponerse al nacido nombre que ostente uno de sus hermanos con idénticos apellidos, a no ser que hubiera fallecido.
Artículo 52. Cambio de nombre.
El Encargado del Registro Civil, mediante procedimiento registral, podrá autorizar el cambio de nombre previa declaración del interesado, que deberá probar el uso habitual del nuevo nombre, y siempre que concurran las demás circunstancias exigidas en la legislación del Registro Civil”.

Així doncs aquesta última llei no contempla que el nom “no indueixi a error en quant al sexe” i resulta ser més oberta i flexible per a esperar poder canviar el nom a un vinculat a un sexe determinat sense haver de canviar el “sexe” del DNI.