àmbit sanitari i tràmits que requereixen informes

CENTRE D’ATENCIÓ SANITÀRIA I ASSESSORAMENT A LES PERSONES TRANS* TRÀNSIT (servei de referència a tot Catalunya)

A partir del 15 de maig de 2017,  trobareu el servei ubicat a la 1era planta del CAP Numancia, c/Numancia 23, Barcelona.
Telèfon directe: 934 191 269
Correu: transit.bcn.ics@gencat.cat

infoTransit

GINECOLOGIA RESPECTUOSA

Llistat de ginecòlogues respectuoses a Catalunya i enllaços relacionats.
“Moltes persones hem passat per la desagradable experiència de ser visitades per un ginecòleg o ginecòloga que no ens hagi tractat com a mínim amb el respecte degut. I sobretot si la persona que es visita és lesbiana, bi, trans, musulmana, seropositiva, treballadora sexual o amb qualsevol altra etiqueta que no correspongui a les acceptades per la heteronormativitat patriarcal blanca”.
https://ginerespectuosa.wordpress.com/llista

ASSIR Esquerra – CAP Manso: Atenció a la salut sexual i reproductiva
Coordinadora: Rosa Almirall: mralmirall.bcn.ics@gencat.cat.
Coordinadora llevadores: Alícia Carrascón: acarrascon.bcn.ics@gencat.cat
Telèfon: 93 556 67 55
Adreça: C/ Manso, 19, 6a planta, 08015, Barcelona.

FACILITACIÓ CANVI DE RECEPTA TESTEX 250 PER A METGX DE FAMILIA, ELABORAT PER TRÀNSIT:
per descarregar clica aquí: alternatives-testex-250
Amb aquesta carta es pot anar al metgx de família del centre d’atenció primària i demanar el canvi de recepta. També es pot enviar un mail a Trànsit dient la opció que vols i t’envien la recepta electrònica.

FACILITACIÓ CANVI DE RECEPTA MERIESTRA PER A METGX DE FAMILIA, ELABORAT PER TRÀNSIT:
per descarregar clica aquíalternatives-meriestra
Amb aquesta carta es pot anar al metgx de família del centre d’atenció primària i demanar el canvi de recepta. També es pot enviar un mail a Trànsit dient la opció que vols i t’envien la recepta electrònica.

CANVI NOM TRAGETA SANITÀRIA/ CAMBIO NOMBRE TARGETA SANITARIA

Per canviar-se el nom a la targeta sanitària sense tenir el DNI canviat i per les persones que “no són nacionals” es pot aconseguir contactant amb l’Àrea per a la Igualtat de Tracte i No-discriminació de Persones Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals (LGBTI) de la Generalitat de Catalunya en el servei territorial al qual pertanys:

SERVEI TERRIRORIAL PERSONA REFERNT TELÈFON DIRECTE CORREU ELECTRÒNIC
LLEIDA Sra. Regina Cairol 973 70 36 79 rcairol@gencat.cat
TERRES DE L’EBRE Sra. Agustina Angullo 977 70 64 25 aangullo@gencat.cat
BARCELONA Sra. Natalia Mora de la Torre 93 567 51 67 nmorad@gencat.cat
TARRAGONA Sra. Rosalia Ferrant Garcia-Abadillo 977 24 87 44 rferrant@gencat.cat
GIRONA Sr. Joan Bosch 872 97 59 58 jbosch@gencat.cat

A Barcelona:
S’ha de contactar amb arealgbt.tsf@gencat.cat  (Àrea per a la Igualtat de Tracte i No discriminació) comunicant el dia i l’hora que es vol concertar la cita. Els horaris per concertar la cita són: Dilluns de 09.00 a 14:00h. i Dimecres de 16:00 a 18:00h.

Un cop confirmada la cita, s’ha d’anar al carrer Sepúlveda, 148-150 de  Barcelona ( Àrea per a la Igualtat de tracte i no-discriminació de persones LGBTI de la Direcció General d’Igualtat) i aportar la documentació necessària que demanen.

CANVI NOM I/O SEXE AL DNI

La llei:  3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas fa referència al canvi regitstral del sexe que no es pot desvincular del nom, com més avall detallem.

article 4 de la Llei 3/2007: requeriments que s’han d’acreditar per la rectificació registral de la menció del sexe:

  1.  diagnòstic de disfòria de gènere: mitjançant informe de metge o psicòleg clínic.
  2.  que la persona hagi sigut tractada mèdicament durant al menys dos anys per acomodar les seves característiques físiques a les corresponents al sexe reclamat: mitjançant informe del metge col·legiat amb el que s’ha fet el tractament o, en el seu defecte, mitjançant informe d’un métge forense especialitzat.

No serà necesari per la concesió de la rectificació registral de la menció del sexe d’una persona que el tractament mèdic hagi incluit cirurgia de reasignació sexual. Els tractaments mèdics als que es refereix el punt 2) no seràn un requisit necessari per la concesió de la rectificació registral quan es donguin raons de salut o edat que impossibiliten el seu seguiment i s’aporti certificació mèdica de tal circumstància.
Excepcionalment, es permet el mantenimient del nom que la persona tingués al DNI si aquest no és contrari a la legislació general:

“El nombre que actualmente se ostente, si por su ambigüedad fuese válido para designar ambos sexos, puede mantenerse por el interesado, pero si claramente fuese determinante del género, ha de cambiarse para que concuerde con el nuevo sexo. Y “en todo caso, no son admisibles los nombres que induzcan en su conjunto a error sobre el sexo (por ejemplo, Juan a una mujer o Juana a un hombre)”.

Aquesta rectificació registral obligarà a l’expedició d’un nou DNI adaptat a la inscripció registral rectificada, sempre mantenint-se el mateix número.