Glossari / Glosario

Sexe: Característiques biològiques i físiques usades típicament per a assignar el gènere al néixer, com són els cromosomes, les hormones, els genitals externs i interns i els òrgans reproductors.

Gènere: És el producte social, cultural i psicològic que determina el que és un home i el que és una dona. Té relació, per tant, amb la nostra identitat i comportament.

Identitat de gènere o identitat sexual: Autoconcepció d’un/a mateix/a com a home, dona, les dues coses o cap.

Orientació sexual: És totalment independent a la identitat de gènere i fa referència a qui ens atreu sexualment.

Cis o cisgènere: Persona en la que es dona una equivalència entre la identitat sexual diagnosticada al naixement i la identitat i expressió de gènere: persona de sexe masculí que s’identifica com a home i persona de sexe femení que s’identifica com a dona.

Transsexual: Persones en les que la seva identitat de gènere difereix al gènere assignat al néixer. La persona transsexual considera necessari transformar el seu cos a través de tractament hormonal i/o cirurgies de reassignació sexual.

Transgènere: En el context llatí, persona que qüestiona la necessitat d’escollir entre els rols masculins i femenins i que no considera necessari establir una correspondència entre sexe i gènere mitjançant una transformació corporal.

Trans*: Terme que engloba a totes aquelles persones que s’identifiquen amb un gènere diferent a l’assignat al néixer o que expressen la seva identitat de gènere de manera no normativa: transsexuals, transgèneres, transvestits/des, genderqueers, “two-spirit”, tercer gènere, sense gènere, etc.

Patologització: Procés pel qual la transsexualitat es classifica com a un trastorn mental que requereix tractament psiquiàtric, segons com ho defineix la Classificació Internacional de Malalties (CIE) de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) o el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) de l’American Psychiatric Association (APA).

Disfòria de gènere: Alteració, més o menys accentuada, del gènere que es presenta sempre i quan en la persona no hi ha correspondència entre el seu sexe biològic i la seva identitat de gènere. Es manifesta com un rebuig cap al propi cos, especialment en aquells caràcters considerats femenins (en el cas dels nois trans*) o masculins (en el cas de les noies trans*).

Trastorn de la identitat de gènere: Diagnòstic formal en l’àmbit mèdic, psiquiàtric i psicològic per a la transsexualitat.

Transició: Procés pel que una persona trans* s’acomoda i viu d’acord amb el gènere amb el que s’identifica, en tots (o alguns) àmbits: social, hormonal i físic.

Transfòbia: Por i/o odi cap a les persones trans*. Es manifesta en forma de violències, assetjament i discriminació.


Sexo: Características biológicas y físicas usadas típicamente para asignar elgénero al nacer, como son los cromosomas, las hormonas, los genitales internos yexternos y los órganos reproductores.

Género: Es el producto social, cultural y psicológico que determinan lo que es un hombre y lo que es una mujer, es decir, tiene que ver con nuestra identidad y comportamiento.

Identidad de género o identidad sexual: Autoconcepción de une misme como hombre, mujer, ambos o ninguno.

Orientación sexual: Es totalmente independente de la identidad de género y hace referencia a quien nos atrae sexualmente.

Cis o cisgénero: Persona en la que se da la equivalencia entre identidad sexual diagnosticada en el nacimiento e identidad y expresión de género: persona de sexo masculino que se identifica como hombre y persona de sexo femenino que se identifica como mujer.

Transexual: Personas que su identidad de género difiere delgénero asignado al nacer. La persona transexual considera necesario transformar sucuerpo a través de un tratamiento hormonal y/o cirugías de reasignación sexual.

Transgénero: En el contexto latino, sería aquella persona que cuestiona la necesidad de escoger entre los roles masculino y femenino y que no considera necesario establecer lacorrespondencia entre sexo y género mediante la transformación corporal.

Trans*: Término que engloba a todas aquellas personas que se identifican con un género diferente al asignado al nacer o que expresan su identidad de género de manera no normativa: Transexuales, transgéneros, travestis, genderqueers, “two-spirit”, tercer género, sin-género, etc.

Patologitzación: Proceso por el cual la transexualidad se clasifica como un trastornomental que requiere tratamiento psiquiátrico, según lo define la Clasificacin Internacional de Enfermedades (CIE) de la Organización Mundial de la salud (OMS) y el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) de la American Psychiatric Association (APA).

Disforia de género: Alteración, más o menos acentuada, del género, que se presenta siempre y cuando en la persona no haya acomodación entre su sexo biológico y el género asignado al nacer. Se manifiesta en un rechazo hacia su propio cuerpo, especialmente hacia aquellos caracteres considerados femeninos (en el caso de chicos trans*) o masculinos (en el caso de chicas trans*).

Trastorno de la identidad de género: Diagnóstico formal desde el ámbito médico, psiquiátrico y psicológico para la transexualidad.

Transición: Proceso por el que una persona trans* se acomoda y vive acorde al género con que se identifica, en todos (o algunos) ámbitos: social, hormonal y físico.

Transfobia: Miedo y/u odio hacia las personas trans*. Se manifiesta de múltiples formas, como la violencia, el acoso y la discriminación.

Anuncis