Què fem / Qué hacemos

Léelo en castellano más abajo
Traduzione in italiano più in basso

Ja fa anys que des de diversos col·lectius s’està lluitant per canviar el tracte patologitzant que patim les persones trans*. Actualment, per poder transitar de forma legal i rebre els tractaments mèdics que molts de nosaltres sentim necessaris, encara estem obligats a passar per un sistema mèdic que ens diagnostica per donar-nos accés al que creiem que és un dret. Les persones trans* tenim dret a construir la nostra identitat i no volem que ens tutelin ni estar a mercè de la voluntat i els prejudicis d’uns professionals que ens tracten com a pacients i no com a persones amb una identitat de gènere diversa que tenen unes necessitats específiques.

La nostra plataforma sorgeix de la voluntat d’unir forces des del màxim d’associacions i persones trans* per a que les institucions escoltin quines són les nostres necessitats i reivindicacions. Ja no volem seguir sent agents passius d’un sistema que ens discrimina i ens treu el dret a decidir sobre la nostra vida i el nostre cos.

Consulta els següents enllaços per aprofundir en la nostra activitat:

1…COMENCEM!
2…EL FET TRANS* I L’EVOLUCIÓ DEL MARC LEGAL (EN EL MÓN I A CATALUNYA)
3…PRIMERS CONTACTES AL PARLAMENT
4…ELS DOS MODELS D’ATENCIÓ SANITÀRIA PER A PERSONES TRANS* A CATALUNYA: LA UNITAT D’IDENTITAT DE GÈNERE I TRÀNSIT
5…PRIMERA REUNIÓ AMB EL DEPARTAMENT DE SALUT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
6….PARTICIPACIÓ A LES JORNADES RADICALMENT FEMINISTES 2016
7….LA PLATAFORMA “TRANS*FORMA LA SALUT” RECLAMA A LA GENERALITAT UN NOU MODEL SANITARI PER AL COL·LECTIU TRANS *
8….LA PLATAFORMA A LA PREMSA I LA RADIO
9….Lluita trans* per la despatologització a Catalunya
10….ENTREGA DE LA QUEIXA AL SÍNDIC DE GREUGES
11….Juliol ple de notícies: Queixa al Síndic i presència al Pride Barcelona
12….Reflexions d’un pare
13….ACCIÓ PER LA DESPATOLOGITZACIÓ DAVANT L’ESTAMENT MÈDIC
14….SALUT PRESENTA EL NOU MODEL D’ATENCIÓ A LES PERSONES TRANS*
15….PROPOSTA A LA COMISSIÓ DE SALUT DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
16….ESTEM TRADUINT! ESTAMOS TRADUCIENDO!
17….COMUNICADO DE TRANS*FORMA LA SALUT EN RESPUESTA A LA PNL PROPUESTA POR EL PSOE
18….Una semana histórica para las personas trans* españolas pero, ¿dónde están las reflexiones?
19….COMUNICAT DE TRANS*FORMA LA SALUT

 

 

QUE HACEMOS

Desde hace unos años varios colectivos están luchando para cambiar el trato patologizante que sufrimos las personas trans*. Actualmente, para poder transitar de forma legal y recibir los tratamientos médicos que muchos de nosotros sentimos necesarios, todavía estamos obligados a pasar por un sistema médico que nos diagnostica para darnos acceso  a lo que creemos que es un derecho. Las personas trans* tenemos derecho a construir nuestra identidad y no queremos que nos tutelen ni estar sometidos a la voluntad y a los prejuicios de unos profesionales que nos tratan como pacientes y no como personas con una identidad de género diversa que tienen unas necesidades específicas.

Nuestra plataforma surge de la voluntad de unir fuerzas desde el máximo de asociaciones y de personas trans* para que las instituciones escuchen cuales son nuestras necesidades y reivindicaciones. Ya no queremos seguir siendo agentes pasivos de un sistema que nos discrimina y nos roba el derecho a decidir sobre nuestra vida y nuestro cuerpo.

Consulta los siguientes enlaces para saber más:

1….EMPEZAMOS!
3….PRIMEROS CONTACTOS EN EL PARLAMENT DE CATALUNYA
4….LOS DOS MODELOS DE ATENCIÓN SANITARIA PARA PERSONAS TRANS* EN CATALUÑA: LA UNIDAD DE IDENTIDAD DE GÉNERO Y TRÀNSIT
7….La Plataforma “Trans*forma la Salut” reclama a la Generalitat un nuevo modelo sanitario para el colectivo trans*
16….ESTEM TRADUINT! ESTAMOS TRADUCIENDO!
17….COMUNICADO DE TRANS*FORMA LA SALUT EN RESPUESTA A LA PNL PROPUESTA POR EL PSOE
18….Una semana histórica para las personas trans* españolas pero, ¿dónde están las reflexiones
19….COMUNICADO DE TRANS*FORMA LA SALUT
 

COSA FACCIAMO

Già da qualche anno, vari collettivi stanno lottando per cambiare il trattamento patologizzante che le persone trans* subiscono. Attualmente, per poter affrontare il percorso di transizione in maniera legale e ricevere i trattamenti medici che molti di noi sentono come necessari, siamo ancora obbligat* a passare per un sistema medico che ci diagnostica per darci accesso a ciò che riteniamo essere un diritto. Noi persone trans* abbiamo il diritto a costruire la nostra identità e non vogliamo che ci tutelino ne essere sottomessi alla volontà e ai pregiudizi di professionisti che ci trattano come pazienti e non come persone con una identità di genere differente che hanno bisogno di necessità specifiche.

La nostra piattaforma nasce dalla volontà di unire le forze della maggior parte delle associazioni e delle persone trans* affinché le istituzioni ascoltino quali  sono realmente le nostre necessità e rivendicazioni. Non vogliamo più essere agenti passivi di un sistema che ci discrimina e che ci ruba il diritto a decidere sulla nostra vita e sul nostro corpo.

Per saperne di più, consulta questi links:

1….INIZIAMO!
2….LA REALTÀ TRANS* E LA SUA EVOLUZIONE LEGALE (NEL MONDO E IN CATALUNYA)
3….I PRIMI CONTATTI CON IL PARLAMENTO DELLA CATALUNYA
4….I DUE MODELLI DI ASSISTENZA SANITARIA PER LE PERSONE TRANS* IN CATALUNYA: LA UNITÀ DI IDENTITÀ DI GENERE E TRÀNSIT
5….LA PRIMA RIUNIONE CON IL DIPARTIMENTO DI SALUTE DELLA GENERALITAT CATALANA